XARXA FARMACÈUTICA, SL

El Consell d’Administració convoca els socis de la Companyia a la Junta General que se celebrarà en el domicili social, Ctra. Sant Gregori, núm. 128 de Girona, el dia 16 de juny de 2017, a les 12,00 hores, per tractar el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals i de l’Informe de gestió de l’exercici 2016.
  2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2016.
  3. Aprovació, si s’escau, de la gestió social de l’exercici 2016.
  4. Retribució de l’òrgan d’administració.
  5. Transmissió de participacions socials.
  6. Nomenament d’Auditors de Comptes de la Societat.
  7. Lectura i aprovació de l’Acta de la Junta, si procedeix, o designació, en el seu cas, dels socis Interventors a l’efecte.

Els socis podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents a sotmetre a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe dels Auditors de Comptes.

Girona, a 18 de maig de 2017.

El President del Consell,

Sr. Lluís Pla Cama.